Educație

pentru toți copiii din Chiajna

Majoritatea copiilor din Chiajna fac zilnic naveta pentru a ajunge la instituțiile de învățământ din București din cauză că în comună nu sunt suficiente creșe, grădinițe și școli. Familiile tinere care au ales Chiajna pentru a le oferi copiilor o viață mai liniștită trăiesc un coșmar – timpul de calitate visat s-a transformat în zeci de ore de chin petrecute săptămânal în trafic spre/dinspre școlile din București și Ilfov.

Ne dorim ca toți copiii din Chiajna să beneficieze de educație incluzivă și de calitate, pentru a fi pregătiți pentru viitor. Pentru asta, este nevoie de o finanțare consistentă, de investiții nu doar de subzistență, ci în educație efectivă. Este nevoie de creșe, grădinițe și școli pentru toți copiii, care să fie aproape de centrele rezidențiale sau cu transport școlar asigurat, cu spații adecvate și cu dotările necesare. Școli unde educatorii, profesorii și personalul auxiliar să aibă condiții de muncă de calitate și oportunități de dezvoltare.

Numai astfel, sistemul de educație își poate îndeplini rolul de a pregăti copiii pentru viață, iar instituțiile de învățământ din Chiajna pot deveni prima opțiune pentru părinți.

Sumele direcționate către educație au fost între 1,4% (în 2016) și 7,6% (în 2019). În plus, finanțarea educației în Chiajna este una de subzistență, și nu o investiție în calitatea actului educațional. Majoritatea banilor destinați educației s-au dus pe salarii, protecția muncii, contribuții șomaj și sănătate, mobilă, utilități, materiale pentru curățenie, carburanți și lubrifianți, reparații curente, chirii.

Ce vom face:

  Vom aloca minim 10% din buget ca sumă investită în educație efectivă

Inexistența (în cazul creșelor) sau subdimensionarea (în cazul grădinițelor și școlilor) instituțiilor de stat aduc un deserviciu atât copiilor, cărora le fură dreptul la educație, cât și părinților, care trebuie să facă eforturi supraomenești pentru a le oferi copiilor lor o educație de calitate, fiind nevoiți să îi transporte zilnic pe copii la grădinițele din București sau din alte zone ale Ilfovului.

2 din 3 copii nu acces la educație în Chiajna. Deși numărul copiilor din Chiajna este în creștere, spre deosebire de trendul național care indică un declin demografic, infrastructura școlară este subdimensionată.

Rețeaua școlară de stat stagnează de mai bine de 20 de ani. Deși în ultimii 4 ani s-a dezvoltat o rețea de grădinițe și școli particulare, nu toți părinții au posibilități financiare pentru astfel de servicii.

În Chiajna sunt doar 2 grădinițe de stat, cu program scurt, fără after school, pentru cei aproape 1000 de copii între 4 și 5 ani și mai mult de 700 între 5 și 6 ani.

Nu există nicio creșă de stat, în condițiile în care în Chiajna sunt aproape 2000 de copii mai mici de 3 ani.

Ce vom face:

Vom asigura dezvoltarea calitativă a infrastructurii școlare, astfel încât toți copiii din Chiajna să aibă acces la o educație de calitate în Chiajna

Extinderea rețelei școlare proporțional cu numărul de copii, din fonduri locale, prin accesarea de fonduri guvernamentale și proiecte europene

 • Construirea de școli noi, separate pentru învățământul primar și gimnazial, pentru a evita învățatul în două schimburi asigura clase de maxim 20 de copii;
 • Construirea de creșe și grădinițe cu program prelungit în funcție de populația preșcolară existentă pentru a asigura grupe de maxim 10/15 copii la grădinițe și maxim 9 copii la creșe.

Eficientizarea și modernizarea spațiilor existente pentru optimizarea procesului de învățământ

 • Reabilitarea spațiilor neconforme din punct de vedere al igienei sanitare și al siguranței în caz de incendiu a unităților educative de stat existente;
 • Înființarea unor cabinete medicale școlare moderne;
 • Eficientizarea energetică a clădirilor cu rol educațional din administrarea Primăriei;
 • Asigurarea unui spațiu adecvat de desfășurare a orelor de educație fizică la Școala Generală „Alexandru Odobescu”;
 • Dotarea școlilor;
 • Laboratoare de chimie, fizică, biologie unde se pot face experimente și activități practice;
 • Dotarea corespunzătoare a sălilor de sport și a terenurilor sportive;
 • Dotarea bibliotecii școlii, amenajarea unei săli multifuncționale pentru lectură, prezentări multimedia, audiții etc.;
 • Eficientizarea sistemelor de monitorizare pentru o siguranță sporită a elevilor;
 • Amenajarea unor spații adecvate pentru asigurarea mesei calde în grădinițe și școli.

Pe lângă faptul că grădinițele și școlile sunt subdimensionate și nu există nicio creșă de stat, investițiile în educație au fost minime în ultimii ani și au crescut timid înainte de alegerile locale.

În anul 2018 aproximativ 160 de elevii ai Liceului Tehnologic „Doamna Chiajna”, iar în 2015 49 de copii de la Școala Generală „Alexandru Odobescu” făceau parte din categorii vulnerabile (familii monoparentale, în grija bunicilor, copii cu CES, cu situație financiară precară).

Nivelul abandonului școlar în anul 2018 a fost de 4% la Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” și de aproximativ 2% la Școala Generală „Alexandru Odobescu”. Deși nivelurile sunt relativ mici, considerăm că abandonul școlar trebuie evitat complet.

La ultimele rapoarte de audit, Școala Generală „Alexandru Odobescu” a obținut calificativul mediu „Bine” pentru dotări (ale spațiilor, cu tehnologie, cu materiale auxiliare), iar Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” a obținut calificativul „Satisfăcător” la dotarea spațiilor școlare.

Ce vom face:

  Vom asigura servicii care să crească nivelul de atractivitate și de participare și să promoveze egalitatea de șanse

Servicii care să crească nivelul de atractivitate și de participare și să asigure egalitatea de șanse

 • Masă caldă în grădinițe și școli;
 • Asigurarea siguranței elevilor prin contractarea sau asigurarea continuității serviciilor de pază, fie de către Poliția Locală, fie de către o companie privată;
 • Asigurarea serviciilor suport pentru fiecare ciclu de învățământ:
  • Preșcolar: logopezi, psihologi și medici
  • Primar, gimnazial și liceal: medici, consilieri școlari
 • Premierea elevilor cu rezultate deosebite și a profesorilor coordonatori;
 • Finanțare pentru educație remedială (program de meditații gratuite în cadrul școlii pentru reducerea decalajului între cunoștințele acumulate și nivelul educațional curent);
 • Acordarea de burse de performanță, de merit și de studiu tuturor elevilor din învățământul preuniversitar, ținând cont de criteriile legale, pe care le vom flexibiliza pentru stimularea performanței, pentru obținerea unor note deosebite și pentru revitalizarea învățământului din comuna Chiajna;
 • Acordarea de burse sociale tuturor copiilor din familiile defavorizate, condiționată de participarea la cursuri și îmbunătățirea rezultatelor școlare, pentru ca fiecare copil să aibă șansa de a merge la școală;
 • Acordarea de tichete sociale pentru grădiniță pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
 • Asigurarea infrastructurii și a resurselor de învățare pentru copiii cu dizabilități;
 • Monitorizarea și măsurarea rezultatelor programului ROSE finanțat de BIRD 2015 – 2022;
 • Elaborarea de programe de prevenție și informare a elevilor asupra situațiilor de urgență (prim ajutor, cutremur, incendiu, epidemii, pandemii etc.);
 • Program de ajutor financiar pentru îmbrăcăminte, încălțăminte pentru școală și pentru rechizite, materiale auxiliare pentru școală pentru copiii cu risc de abandon sau situație materială precară, condiționat de participarea la cursuri.

Transport școlar modern pentru elevi și profesori

 • Achiziționarea de autobuze școlare, realizarea de trasee cât mai eficiente și acoperitoare pentru populația școlară;
 • Asigurarea transportului școlar gratuit pentru elevi și profesori;
 • Asigurarea transportului elevilor pentru activitățile școlare desfășurate în afara școlii (activități practice, concursuri sportive și școlare, etc.).

Susținerea activităților extrașcolare din școală și din afara școlii

 • Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea, în cadrul școlii, a activităților de tip „Școală după școală”;
 • Asigurarea finanțării și a condițiilor pentru desfășurarea activităților extrașcolare din școală și din afara școlii; (cursuri extracurriculare, cluburi de teatru, lectură, fotografie, robotică, dans, „Revista școlii”, pictură, cursuri sportive etc.);
 • Atragerea personalităților care locuiesc în comună în promovarea și desfășurarea activităților extrașcolare;
 • Colaborarea cu instituții educaționale de prestigiu pentru instruirea elevilor, cât și pentru certificarea acestora (British Council, Institutul Goethe, ECDL, etc.).

Profesorii au acces redus la cursuri de formare continuă. La ultimele rapoarte de audit, Școala Generală „Alexandru Odobescu” și Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” au obținut calificativul „Bine” la dezvoltarea profesională a personalului. De asemenea, rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Națională și la bacalaureat în ultimii ani au fost modeste.

Ce vom face:

Vom susține formarea profesională continuă a personalului din educație

Susținerea formării continue a profesorilor

 • Stimularea cadrelor didactice pentru autoperfecționare prin cursuri de perfecționare asigurate din bugetul local, schimburi de experiență cu școlile partenere, colaborări internaționale etc.;
 • Colaborarea cu inspectoratul jud. Ilfov și a Ministerului Educației pentru a deschide posturi noi pentru învățători și profesori;
 • Asigurarea unor condiții de muncă adecvate pentru cadrele didactice și personalul auxiliar (dotare laboratoare, săli de clasă, material didactic modern, activități practice pe teren, implicare în organizarea zilei “Porților Deschise”).

Intervenția primăriei pentru a facilita relația dintre sistemul de învățământ, operatorii economici și comunitatea în ansamblul său este aproape inexistentă.

Prin facilitarea relației dintre Liceul „Doamna Chiajna”, partenerii sociali și companiile private pentru dezvoltarea învățământului dual, elevii pot dobândi competenţele profesionale necesare pentru intrarea pe piaţa muncii.

Ce vom face:

  Evenimente de promovare a învățământului dual cu ajutorul operatorilor economici parteneri din Ilfov pentru corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, în vederea unei bune inserţii socio-profesionale a absolvenţilor.

Locuitorii din Chiajna au acces redus la programe învățare pe tot parcursul vieții.

Ce vom face:

 Dezvoltarea unui program educațional pentru adulți

Înființarea unui centru comunitar de învățare permanentă pentru adulți

 • Intervenții punctuale în cazul familiilor care nu au mijloace de trai adecvate (căldură, utilități, produse de igienă), condiționate de participarea părinților la cursuri de (re)calificare sau programul „A doua șansă”;
 • Evenimente de promovare a programului „A doua şansă” care se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.