Servicii publice

De calitate

 

Primăria este datoare față de cetățeni să asigure condițiile optime unui trai decent. Accesul la apă potabilă, care este un drept fundamental, un sistem de canalizare care asigură protecția mediului și existența unui sistem eficient de colectare a apelor pluviale fac diferența între o localitate subdezvoltată și una modernă. Totodată, asigurarea unui număr optim de hidranți în localitate este absolut necesară pentru siguranța cetățenilor. De asemenea, iluminatul stradal este esențial pentru a consolida siguranța cetățenilor, fiind un mijloc eficient de prevenire a infracționalității. De aceste lucruri depind creșterea calității vieții, a investiţiilor în comună şi dezvoltarea durabilă.

Locuitorilor din Chiajna li se ignoră de zeci de ani dreptul la apă potabilă. Chiajna este una din cele 7 comune din Ilfov rămase fără rețea de alimentare cu apă pentru locuințe, deși numărul de locuințe a crescut exponențial. Peste 85% dintre acestea se alimentează cu apă din puțuri individuale, în condițiile în care suntem aproape de o serie de surse de poluare – groapa de gunoi Rudeni, depozite ilegale de deșeuri și fose septice. Aceste surse de poluare prezintă un risc ridicat de contaminare a pânzei freatice și implicit pentru sănătatea publică.

Majoritatea locuințelor din Chiajna deversează apele uzate în fose septice, pentru că rețeaua de canalizare acoperă doar o parte a localității. Însă chiar și în zonele deservite există o reticență a locuitorilor de a se racorda la rețea din motive de costuri și calitate. Vidanjele care extrag apele uzate din fose provoacă un miros pestilențial greu de suportat.

Mai mult, serviciul de apă și canalizare a fost concesionat în 2012 pentru 29 de ani către o firmă de casă a primăriei, abonată la mai multe contracte cu primăria, fără un istoric și expertiză în domeniu.

Deși există proiecte în derulare pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare, acestea sunt realizate într-o totală lipsă de transparență. Nu există un calendar public clar al desfășurării lucrărilor. Conducerea primăriei se preocupă doar de construirea rețelei pe străzile principale, foarte multe străzi secundare rămânând neacoperite. Branșarea tuturor locuințelor la rețea nu este un scop în sine al conducerii actuale, iar cetățenii nu sunt informați cu privire la costurile pe care trebuie să le suporte pentru branșare, fără de care rețeaua va rămâne neutilizată. În plus, proiectele de extindere a rețelelor de apă și canalizare sunt finanțat doar din bugetul local.

Ce vom face:

 Vom dezvolta rețeaua de apă potabilă și canalizare, asigurând o infrastructură calitativă și durabilă.

Creșterea accesibilității în spațiul privat și public

 • Dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în zonele care în prezent nu sunt deservite, prin noi racorduri la sistemul Apa Nova București;
 • Monitorizarea cu strictețe și finalizarea proiectelor aflate în derulare pentru respectarea calității lucrărilor și a termenului de finalizare stabilit;
 • Vom evalua de urgență posibilitatea ca atât actualele proiecte de extindere a rețelei cât și extensii viitoare să fie finanțate parțial cu fonduri nerambursabile europene;
 • Includerea branșamentelor în proiectele de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare – branșare gratuită la rețeaua de alimentare cu apă și racordarea la rețeaua de canalizare a tuturor locuințelor deservite, în momentul executării lucrărilor de extindere a rețelei. Costul branșării în momentul executării lucrărilor este de 5-10 ori mai mic la momentul executării lucrării decât realizarea ulterioară pentru câte o casă/ reședință pe rând;
 • Asigurarea unei rețele de cișmele publice stradale și în parcuri, cu apă potabilă gratuită, în zonele în care există rețea de apă și canalizare.

Creșterea calității apei potabile

 • Asigurarea unei infrastructuri calitative și durabile;
 • Informarea permanentă a cetățenilor cu privire la calitatea apei pentru protejarea sănătății acestora;
 • Verificarea constantă a respectării indicatorilor de performanţă în furnizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare – parametri de calitate ai apei potabile (analize bacteriologice și chimice), incidența defecțiunilor în rețea (număr de evenimente/lună), timpul mediu de remediere a incidentelor;
 • Audit al contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru a stabili dacă acest contract este favorabil pentru comuna Chiajna și pentru a decide în consecință dacă vom continua contractul cu același operator.

Chiajna se inundă la fiecare ploaie din cauză că nu are un sistem de colectare a apei pluviale, aceasta fiind colectată de o rețea de canalizare care este deja subdimensionată și care deservește doar o parte din locuințe. Inundațiile, alături de lipsa trotuarelor, ne transformă de multe ori în adevărați acrobați, fără voia noastră, fiind nevoiți să căutăm cele mai inventive metode pentru a evita bălțile. Dacă în Bucureștiul vecin a devenit reprezentativă imaginea unei balerine care sare peste bălți, în Chiajna se va consacra în curând imaginea unui alpinist care escaladează un gard.

Ce vom face:

Vom crea o infrastructură eficientă de preluare a apelor pluviale.

Asigurarea colectării eficiente a apelor pluviale

 • Niciun Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu nou nu va fi aprobat fără să conțină o minimă infrastructură de preluare a apelor pluviale;
 • Identificarea zonelor inundabile și realizarea de stații de pompare pentru apele pluviale pentru a împiedica inundarea curților, subsolurilor și a străzilor;
 • Dezvoltarea unor rețele de colectare a apelor pluviale acolo unde rețeaua de canalizare este subdimensionată;
 • La proiectarea noilor rețele de canalizare ne vom asigura că acestea vor avea capacitatea de a colecta și apele pluviale, în sistem separativ.

Lipsa hidranților funcționali în Chiajna este o problemă acută și urgentă. Deși comuna are zeci de mii de locuitori și mii de construcții, existau în anul 2018 doar 7 hidranți, din care doar 2 funcționali. Acest lucru a fost posibil din două motive. Pe de o parte, primăria nu s-a interesat de numărul, capacitatea și funcționalitatea hidranților existenți. Pe de altă parte, legislația a fost ocolită în Chiajna prin construirea unor blocuri cu ultimele etaje denumite „mansarde”, deși erau de fapt etaje, și care nu au necesitat autorizații de incendiu, care ar fi prevăzut inclusiv montarea de hidranți și verificarea de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență a îndeplinirii acestei obligații. Astfel, există zone întregi neacoperite de hidranți, ceea ce a dus la situații dramatice în care pompierilor le-a fost îngreunată munca, din cauza lipsei hidranților, adică a unei surse de apă în apropiere care să îi ajute să acționeze rapid.

Ce vom face:

Vom asigura o rețea de hidranți care să acopere toată comuna.

Rețea de hidranți care să acopere toată comuna

 • Vom echipa tehnic cu hidranţi exteriori funcționali toată comuna, în zonele prevăzute de lege;
 • Verificarea periodică a funcționalității hidranților, prin intermediul operatorului de apă și canalizare.

În prezent, în comuna Chiajna, rețeaua de iluminat public nu acoperă toate spațiile publice ale comunei. Pe multe străzi unde acesta există este nefuncțional sau cu un nivel insuficient de iluminat, problemele fiind rezolvate după foarte mult timp de la apariție, chiar luni de zile. Comuna Chiajna se confruntă cu disfuncționalități ale sistemului de iluminat public existent din cauză că rețeaua are un grad de uzură ridicat.

Ce vom face:

Vom extinde și moderniza rețeaua de iluminat public.

Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public

 • Elaborarea unui studiu privind nevoile de iluminat ale orașului, pentru încadrarea actualizată a tuturor străzilor în clasa de iluminat adecvată;
 • Spațiile publice și drumurile iluminate complet;
 • Modernizarea rețelei existente;
 • Asigurarea serviciilor de mentenanță pentru eficiența alimentării cu energie electrică;
 • Un sistem economic, bazat pe tehnologie LED și telegestiune – înlocuirea tuturor becurilor convenționale cu LED-uri pentru eficiență energetică;
 • Accesarea de fonduri europene sau guvernamentale pe programele de eficiență energetică pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului astfel încât să corespundă standardelor europene din punct de vedere calitativ, al acoperirii, precum și al eficienței.